Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: Z (10)

Word Definition
Z,z nn = jẹdị [kf]:bekin bịbị ini fa suei krama lẹta
zap (also zing, zip, zoom) vb = fọnya (ye mịyẹ)
zephyr nn = dein fẹrụ
zero in ph.vb = ibima ... diki
zero on ph.vb = ibima (alagba, ogie) tụkụma
zigzag nn  = gboloki gboloki
zip nn = yekpesi diki
zone ◙ nn = ye’yọ, anga  ◙ vb= 1. diye kẹ ...p’rị     2. diye 
zoo nn = nama warị   (also nama dikidiki anga)
zoom vb = 1.(dẹrị bịbị) iwo  2. fọnya mangị. e.g The price has zoomed = Dẹrị bịbị mẹ iwo tẹẹ 

Powered by Ascended Development