Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: Y (32)

Word Definition
Y, y nn = waị [kf]:bekin bịbị bụ si sọnọ krama lẹta.
Yahweh nn = Yawe [kf] : Isirẹlịapụ kẹ Tamụnọ sịnar’ ẹrẹ.
yam nn = buru
yam (fresh one) nn =  njekula 
yank vb = kụrọma nụnụ
yap vb = 1. b’ralayelaye duko   2.(obiri) oloku
yard (measure) nn =  ye tọn bịbị
yard (of space) nn= ogigo
yaw vb =(onwiarụ, so’nwiarụ) penge
yawn vb = anwua
Next page 1 of 4 pages

Powered by Ascended Development