Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: J (31)

Word Definition
J,j  nn = jee [kf] : bekin bịbị bụ oyi krama lẹta
Jail ◙ nn = ikoli warị  ◙ vb = ịkasị (also ikoli bio… ịkasị)
jam-packed adj =(tomi)  bin jịkịjịkị
January nn = Jenewarị [kf] : kwụra mẹ bio tarị akalụ
Jaw nn = bekeke
Jealousy nn =  kịnị mọnị
Jeer vb = sule
Jehovah nn = Jeova [kf] :Opu Tamụnọ
Jest vb = bịbịkpọ
jewel nn = kịlalị
Next page 1 of 4 pages

Powered by Ascended Development