Kalabari Dictionary

Kalabari Dictionary

Home | Search | Last Definitions | Login

ALL(2935) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Viewing: I (129)

Word Definition
I pron = 1. A    2. Yẹrị
I, i nn = aị [kf]: bẹkin bịbị bụ eseni krama lẹta
ice nn = mgbọlị minji
ichneumon fly nn = ọdọdọmọdọ
idea nn = kuroma
ideal adj = 1. yenagbasị    2. yela
identical adj = kịka
identical twin nn = mapụ awọmẹ
identify vb = 1. bụ duko pakama  2. lekiri 3. dọkị ẹrị
idiom nn  = egberim’ẹkwẹn
Next page 1 of 13 pages

Powered by Ascended Development